(Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)

ĐỨC GÊSU KITÔ - ĐẤNG KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời
” (Mt 5,20)

(Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)

Chủ đề: KHỞI ĐẦU MỚI VỚI THÁNH THẦN

“Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác,
tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” 
(Cv 2,4)

(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53)

CHỦ ĐỀ:

SỨ VỤ CỦA KITÔ HỮU:

ĐƯỢC SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

“Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân,

bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,47-48)

Cv 15,1-2.22-29Kh 21,10-14.22-23Ga 14,23-29

VAI TRÒ CỦA THÁNH THẦN

“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em
 (Ga 14,26)

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction